Svátost křtu

„Křest je nejkrásnějším a nejvelkolepějším z Božích darů. Nazýváme ho darem, milostí, pomazáním, osvícením, šatem neporušitelnosti, koupelí obnovy, pečetí a vším, co je nejcennější.“ (Sv. Irenej)

Křest se uděluje litím vody nebo ponořením do vody se slovy: „…(křestní jméno)…, já tě křtím ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého.“

Křest je základem společenství všech křesťanů. Je svátostí znovuzrození a obnovení v Duchu svatém. Křest vtiskuje člověku nezrušitelné duchovní znamení jeho příslušnosti ke Kristu, toto znamení je pečetí věčného života pro den vykoupení, nadějí na vzkříšení v hodině křesťanovy smrti.

Křtem Bůh přijímá člověka za své dítě a vkládá do něho svůj život a zapojuje ho do společenství věřících – církve. Odpouštějí se mu hříchy, získává duchovní dary – víru, naději a lásku.

Podmínky pro křest malého dítěte od 0 – 6 let

  • Křest je rozhodnutím se pro víru a pro život z víry. Proto je nutné, aby aspoň jeden z rodičů byl pokřtěný a zavázal se, že bude své dítě vést k Bohu slovem i životem. Malé děti se křtí na víru rodičů.
  • Před vlastním křtem je třeba účastnit se přípravy – rozhovoru o křtu, o víře a životě z víry. Délka přípravy je individuální, zpravidla podle stavu víry rodičů.
  • Kmotr má být praktikující věřící, aby mohl pokřtěného vést v křesťanské životní cestě a pomáhat rodičům v náboženské výchově. Pokud možno by měl být biřmovaný.
  • Křest má být v té farnosti, ve které žijí rodiče. Křtem se totiž pokřtěný přičlení do konkrétní církevní obce. Pokud bydlištěm žadatelé spadají do jiné farnosti, je třeba přinést potvrzení faráře, že souhlasí se křtem v jiné farnosti.

Podmínky pro křest dítěte od 7 do 14 let

  • Navíc k výše uvedenému: dítě v tomto věku by mělo o víře už samo něco vědět. Žádá se proto aspoň rok společného setkávání s ostatními dětmi při výuce náboženství.

Pokud ani jeden z rodičů není pokřtěný, mohou se, pokud budou chtít, před křtem svého dítěte i oni sami připravit k přijetí vlastního křtu a být pokřtěni společně jako jedna rodina.

Podmínky pro křest nad 15 let

  • Sám se musí rozhodnout. Musí věřit v Boha Spasitele a podle víry žít.
  • Roční příprava formou osobních a společných setkání. Křest bývá většinou o Velikonocích.