Ohlášky z neděle 18. 6. 2023

  • Milí rodiče, mladí i ostatní naši příznivci, středisko volného času Síť je s Vámi v Pelhřimově již 8. školním rokem a je tedy vhodná příležitost určit další směr našeho střediska na další období. Rádi bychom Vás poprosili o zpětnou vazbu a návrhy k dalšímu našemu rozvoji prostřednictvím malého dotazníku, který najdete u naší nástěnky v kostele. Dotazník je možné také vyplnit online a najdete jej na webových stránkách farnosti nebo střediska v sekci „o nás/Pelhřimov“. Předem moc děkujeme za věnovaný čas.
  •  Na jáhenské svěcení našeho bohoslovce Vojtěcha Razimy, které proběhne v sobotu 15. července v 10.oo hod. v katedrále v Českých Budějovicích, bude vypraven autobus. Cena za osobu je 300,- Kč. Možno závazné přihlášky je možné uskutečnit v sakristii. S přihláškou je nutné složit zálohu 200,- Kč.
  •  Jak bylo výše řečeno, přijme jáhenské svěcení náš bohoslovec Vojtěch Razima. Podle příkazu církve vyzýváme všechny věřící, aby podle svého nejlepšího vědomí a svědomí přednesli na zdejším farním úřadě co nejdříve, nejpozději však do 25. 6. 2023 to, co by mohli vážně namítnout proti připuštění jmenovaného kandidáta k jáhenskému svěcení. Přitom až každý nejprve zváží svou vlastní nedostatečnost a své vlastní chyby.
  •  Pozvánka na setkání žen – viz příloha
  • Příští neděli 25. 6. 2023 v 9 hod bude udělovat otec biskup Mons. Vlastimil Kročil v Pelhřimově svátost biřmování.