Ohlášky z neděle 29. 1. 2023

  • Výtěžek mimořádné sbírky minulé neděle – neděle Božího slova byl 11.500,- Kč. Byla odvedena na Katolické biblické dílo. Všem, kdo přispěli, děkujeme.
  •  V sobotu po ranní mši sv. jsou všichni zváni  na společnou snídani. Při ní bude  první část k ohlédnutí za zjeveními P. Marie (zhruba na deset minut).
  • Otec vikář byl opětovně vyzván některými z vás k uspořádání modlitebního řetězce k modlitbě za mír ve světě. Proto  připravil rozpis k modlitbě na příští dva týdny. Jde o formu, kterou již známe. Kdokoli je ochoten se do řetězce zapojit, si může vybrat čas modlitby a zapsat se. Bere tím na sebe povinnost se v tento vybraný čas modlit za mír a to jakoukoli formou – modlitba růžence, četba Bible, duchovní četbou, osobní spontánní modlitba, litanie, zpěv nábožných písní, rozjímáním, účastí na mši a to i přenášenou médií, adorací apod. Tato modlitba může probíhat kdekoli, není tedy nutné být zde v kostele. Tento podnět je snaha odpovědět na výzvu P. Marie v Medžugorji z 25. ledna tohoto roku:
  • „Drahé děti! Modlete se se mnou za mír, protože satan si přeje válku a nenávist v srdcích i národech. Proto se modlete a obětujte své dny půstem a pokáním, aby vám Bůh dal mír. Budoucnost je na rozcestí, protože moderní člověk si nepřeje Boha. Proto jde lidstvo k propasti. Vy jste, dítka, moje naděje. Modlete se se mnou, aby se uskutečnilo to, co jsem začala ve Fatimě i tady. Modlete se a svědčte o míru ve svém okolí a buďte lidmi míru. Děkuji vám, že jste přijali moji výzvu. “
  •  Pozvání na Večer chval do Horní Cerekve dne 4. 2. 2023– viz plakátek v kostele.