Historie misijního klubka

Historie misijního klubka 2010 – 2012

Nápad založit misijní klubko v Pelhřimově vznikl na duchovních cvičeních s P. Jiřím Šlégrem ve Špindlerově Mlýně, který byl tou dobou ředitelem papežských misijních děl. Nejprve jsme začínali tak, že šlo o společenství dětí, které se na svých setkáních něco dozvěděly o misiích a pohrály si. To nám však přišlo příliš málo, a jelikož nebyl stanoven žádný pevný řád a program, dle kterého by se misijní klubka mohla řídit, poprosili jsme tehdejšího pelhřimovského kaplana P. Davida Henzla, aby nám udal směr, kterým bychom se mohli ubírat. 

Základní myšlenka spočívala v misijním poslání Církve a vycházela z toho, jak Kristus formoval své učedníky, aby ti pak mohli jít a hlásat evangelium. Z evangelia víme, že základní myšlenky předkládal prostřednictvím podobenství, která učedníkům v soukromí osvětloval, a proto byl 1. rok zaměřen na výklad podobenství. Další složkou jeho učení byly evangelní rady, které nás provázely 2. rokem. Po těchto dvou nutných předstupních mohla přijít nauka o Církvi, nebo-li ekleziologie. Až po uplynutích těchto 3 let by přišla vhodná chvíle na to pravé poslání, a tedy skutečné „MISSIO“.

Během dvou let se nám podařilo rozjet 3 skupinky dětí, které se rozvíjely svým samostatným tempem. Každý půlrok pak bylo víkendové setkání, jehož tématem bylo vždy jedno z obšírnějších podobenství nebo evangelijních rad. Každé klubko mělo setkání jednou za 14 dní a vedoucí se scházeli každý týden na schůzku, na které měl ten, jenž měl na starosti klubko v daném týdnu přednést svou přípravu a měl možnost zeptat se na názory a nápady ostatních. Rovněž jsme přípravu vždy posílali ke kontrole administrátorovi farnosti, abychom se nedopustili nějakých omylů.

 Na tato léta vzpomínáme nejen jako na obrovskou zkušenost v předávání Boží zvěsti, ale také v mezilidských vztazích. 

Jsme si dobře vědomi toho, že to nebyly pouze děti, které jsme my jako mládež mohli formovat, ale byli jsme to především my, mladí, kteří se díky přípravě museli hlouběji zamýšlet nad texty Božího slova a hledat způsoby, jak ho srozumitelně předávat druhým. 

Věříme, že obě strany – jak pelhřimovská mládež, tak i tehdejší pelhřimovské děti z této krátké éry něco načerpali.